hu
en

Házirend - Debrecziner Gourmet Fesztivál

A Főnix Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft (Főnix) által szervezett Debrecziner Gourmet fesztivál (Rendezvény) jelen házirendje a Rendezvényre vonatkozó kötelező belépési és magatartási szabályokat tartalmazza. A Főnix és a rendezvényre belépő személyek (Látogató) közötti jogviszonyból eredő jogokat és kötelezettségeket a VII. Debrecziner Gourmet fesztivál Általános Szerződési Feltételei tartalmazzák.
A Rendezvény helyszíne: 4032 Debrecen, Nagyerdei park A Rendezvény időtartama: 2023. június 16-18.

 

I. BELÉPÉS A RENDEZVÉNYRE

1./
A Rendezvényre belépni a megváltott jegy szabta időkeretek között és feltételek mellett lehet.

2./
Az elővételben megvásárolt belépőjegyet a Főnix belépéskor karszalagra cseréli. A Főnix a karszalag kiadását megelőzően - az életkor ellenőrzése esetében személyazonosító igazolást kér, de a személyazonosító okmányok adatait nem olvassa le, nem rögzíti, nem tárolja. Amennyiben a Látogató a fentiekben leírtaknak nem hajlandó magát alávetni, úgy Főnix jogosult a karszalagot vételár-visszatérítési kötelezettség nélkül érvényteleníteni és a belépést a Rendezvényre megtagadni. A Látogató a karszalagot az érvényesség ideje alatt köteles mindvégig viselni. Ezt a rendezők ki- és belépéskor, illetve a Rendezvény területén folyamatosan ellenőrzik. Ha a látogató karszalagja érvénytelen, köteles elhagyni a Rendezvény területét.
A karszalag másra át nem ruházható. Elsősorban a kézen hordott karszalag számít érvényesnek, de indokolt, a Főnix által jóváhagyott esetben a karszalag más olyan végtagon is viselhető, ahonnét az sérülésmentesen nem kerülhet eltávolításra. A sérült – átragasztott, elvágott, megbontott patentú, kézfejnél nagyobb átmérőjű, bármely más módon manipulált stb. – karszalag érvénytelen. A megrongálódott, elveszett karszalagot a Főnix nem pótolja vagy cseréli. A jegyhamisítók és a hamisításban közreműködők ellen a Főnix eljárást indít.

3./
Pohárvásárlás / visszaváltás – A Rendezvényre történő belépés során nagy méretű kóstolópohár vásárlását biztosítjuk. Az 1.500 Ft értékben bizonylattal megvásárolt poharat a Rendezvényről való távozáskor a megőrzött bizonylattal visszaváltjuk, sérült poharat azonban nem veszünk vissza.
Saját kóstolópohár Rendezvényre történő behozását nem tiltjuk.

4./
A Főnix a Rendezvény biztonságos lebonyolítása érdekében fenntartja a jogot arra, hogy a Rendezvény területére bevihető tárgyakat, eszközöket korlátozza. Így különösen tilos a Rendezvény területére kábítószert, pirotechnikai eszközt, robbanékony, mérgező vagy gyúlékony anyagot tartalmazó tárgyat vagy eszközt, továbbá lőfegyvert, 8 centiméternél hosszabb vágóélű kést, pillangókést, rugóskést, gázsprayt, ólmosbotot, viperát, 50 centiméternél hosszabb fémláncot, dobócsillagot, csúzlit, illetve egyéb, a közbiztonságra különösen veszélyes eszközökről szóló mindenkori jogszabályban – jelenleg a 175/2003. (X. 28.) Korm. rendeletben – meghatározott, közbiztonságra különösen veszélyes tárgyakat bevinni.
Drónt a Rendezvény területére behozni és használni kizárólag abban az esetben lehet, ha a Látogató egyidejűleg rendelkezik a Főnix előzetes, írásos engedélyével, valamint a drón üzemeltetéséhez szükséges engedélyekkel. A korlátozás alá eső tárgyakkal a Látogató a Rendezvény területére nem léphet be.
A Látogató tudomásul veszi, hogy a Rendezvény területén, illetve afelett drón használatával videó- vagy fényképfelvételt készíteni kizárólag a Főnix előzetes, írásos engedélyével, valamennyi vonatkozó jogszabályi előírás betartásával, a résztvevők és a Rendezvény biztonságát nem veszélyeztetve lehet. A felvétel készítője köteles az egyes felvételek készítésének módját és időpontját a Főnixszel előzetesen egyeztetni és jóváhagyatni.

5./
A Látogató nem jogosult alkoholos italt bevinni a Rendezvény területére. Az ÁNTSZ által elrendelt hőségriadó esetén (ásvány)vizet a személyes szükségletek kielégítéséhez észszerűen szükséges mennyiségben lehet bevinni a Rendezvény területére, egyébként a Látogató egy darab, legfeljebb 0,5 liter űrtartalmú PET palackban jogosult bevinni palackozott vizet vagy üdítőt. A Látogató nem jogosult élelmiszert vagy dohányterméket kereskedelmi mennyiségben bevinni a Rendezvények területére. Élelmiszer esetében kereskedelmi mennyiségnek számít a személyes szükségletek kielégítéséhez észszerűen szükséges mennyiséget meghaladó mennyiség. A dohánytermék esetében kereskedelmi mennyiségnek számít a 2 karton (20 doboz) cigarettát, a 10 doboz szivarkát és (mérettől függetlenül) 10 szál szivart meghaladó mennyiség.

6./
A 12. (tizenkettedik) életévüket be nem töltött gyermekek a Rendezvényt ingyenesen látogathatják, de gyermekkarszalag viselése számukra kötelező. A gyermekkarszalagra a kísérőnek kötelessége ráírni a gyermek nevét és a kísérő telefonos elérhetőségét. A gyermekkarszalagokat belépés során lehet igényelni. A 14. (tizennegyedik) életévüket be nem töltött gyermekek csak nagykorú cselekvőképes kísérővel léphetnek be a Rendezvény területére, és csak nagykorú cselekvőképes kísérővel tartózkodhatnak ott.

7./
A Rendezvény területére a Főnix által kiadott engedély nélkül járművel behajtani tilos. Behajtási engedéllyel rendelkező személyek is kötelesek a KRESZ előírásait teljeskörűen betartani a Rendezvényen. A Rendezvény megközelítéséhez javasolt a tömegközlekedési eszközök, valamint taxi-szolgáltatás igénybevétele.

8./
A rendezvény területére kerékpárt behozni tilos. Kerékpárjaikat kérjük, a kijelölt kerékpártárolókban elhelyezni. A kerékpártárolókban minden Látogató saját felelősségére helyezheti el kerékpárját.

9./
A Rendezvény területére a jogszabályban meghatározott segítő kutyákon, vakvezető kutyákon és rendőrségi kutyákon túlmenően kizárólag az általános közfelfogás szerint szelíd, a Látogatók és mások életére, egészségére, testi épségére veszélyt nem jelentő, pórázon vezethető háziállatok (házi kedvencek, tipikusan: kutya, vadászgörény, egyes rágcsálófajták, stb.) léptethetőek be, díjmentesen, és csak gazdájuk által. A házi kedvenceket a Rendezvény területére a Rendezvény jellegéből adódó fokozott fény- és hanghatások, valamint a várható magas látogatószám miatt behozni nem ajánlott, a Főnix javasolja azok otthonhagyását, vagy panzióban történő elhelyezését. Házi kedvenceket a Rendezvény területére a következő feltételek együttes megléte esetén lehet beléptetni: (I) érvényes oltási igazolvány egy évnél nem régebbi veszettségoltással, (II) egyedi azonosító (olvasható tetoválás vagy mikrochip), (III) póráz, nyakörv, 10 kg felett szájkosár, biléta a gazda (a Rendezvény ideje alatt is elérhető) telefonszámával. A fentiek megléte a Rendezvény bejáratnál ellenőrzésre kerülhet, és hiányosság esetén a házi kedvenc nem hozható be. Házi kedvenc behozatalával a Látogató tudomásul veszi, hogy azt higiénikus, az állat számára is megfelelő körülményeket biztosító módon köteles tartani, továbbá kutya és vadászgörény behozatalával tudomásul veszi azt is, hogy azt a Rendezvény teljes ideje alatt szájkosárral, pórázon köteles tartani. A Főnix fenntartja magának a jogot egyedileg megtiltani adott állatnak a Rendezvényre történő behozatalát, továbbá a fentiek folyamatos ellenőrzésére, és a Rendezvény biztonságos lebonyolítása érdekében a rendelkezéseknek nem megfelelő állatok kitiltására.
A Főnix javasolja, hogy az esetleges kellemetlenségek elkerülése érdekében a segítő kutyák – amelyekről a 27/2009. (XII. 3.) SZMM rendelet rendelkezik – behozatala esetén a következő feltételeknek a Látogató megfelelni szíveskedjen. A vakvezető és a fogyatékkal élőket segítő terápiás kutya esetében – a kutya szájának speciális funkcióját tekintve – szájkosár használata nem kötelező, de megléte ajánlott. Amennyiben a Főnix úgy ítéli meg, hogy a segítő kutya a túlzott audiovizuális ingerekre a kiképzéstől eltérően reagál, vagy túlzottan szenzitív, akkor a Rendezvény ideje alatt kötelezheti a Látogatót szájpóráz, esetlegesen szájkosár felhelyezésére. A segítő kutya bevitele a Rendezvényre a Látogató felelőssége. Amennyiben a segítő kutya a kiképzés során elsajátított magatartástól eltérően viselkedik, a Rendezvény területéről kitiltható.

 

II. MAGATARTÁSI SZABÁLYOK

1./
A Látogató a Rendezvény területén az általános normákat betartva köteles viselkedni a vonatkozó jogi előírásoknak, az ÁSZF-nek és a házirendnek megfelelően. A Látogató köteles tartózkodni minden olyan megnyilvánulástól, közléstől vagy cselekedettől, amely mások személyiségi jogait, életét, egészségét, vagy testi épségét veszélyeztetheti vagy sértheti. A Látogató a Rendezvény területén fokozottan köteles a természeti értékek óvására, és köteles tartózkodni azok megkárosításától. A Főnix kéri a Látogatóktól, hogy a szemétgyűjtőket használják a szemét elhelyezésére.

2./
A Látogató tudomásul veszi, hogy a Rendezvényekről hang- és képfelvételt készíthetnek a Főnix, valamint a
Főnixtől engedélyben részesülő Szerződéses partnerek, Közreműködők, Sajtómunkatársak (a rájuk vonatkozó külön szerződés rendelkezései szerint), más Látogatók, illetve egyéb harmadik személyek. Ennek megfelelően a Látogató a Rendezvényeken történő részvétellel kifejezetten hozzájárul arcának, megjelenésének, megnyilvánulásainak rögzítéséhez és közléséhez, azzal, hogy kizárólag kifejezett beleegyezésével nevesíthető. Amennyiben a Látogató közszereplőnek minősül, úgy a beleegyezése nélkül is nevesíthető. Az előzőek szerinti megjelenítéseken annak készítője a Látogató tekintetében térben, időben és felhasználási módban korlátlan, átruházható, és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez. A Főnix, valamint a Főnixtől engedélyben részesülő személyek a Látogató relációjában korlátozás nélkül jogosultak a megjelenítés hasznosítására, felhasználására (különösen a Rendezvények népszerűsítésére), többszörözésére, közzétételére, átdolgozására, nyilvánosságra hozatalára, nyilvánossághoz közvetítésére és forgalmazására, anélkül, hogy a Látogató részére ezért bármilyen módon ellenszolgáltatást kellene nyújtaniuk. A Látogató külön is tudomásul veszi, hogy a Főnix a Rendezvényt, illetve a koncerteket, programokat rögzíti, a rögzített felvételt többszörözi és képhordozón terjeszti, sugározza vagy más módon a közönséghez közvetíti, ismételten sugározza vagy más módon a közönséghez közvetíti, ideértve azt az esetet is, amikor a Rendezvényt, illetve a koncerteket, programokat vezeték útján vagy bármely más eszközzel vagy módon (például YouTube-on keresztül) úgy teszik a nyilvánosság számára hozzáférhetővé, hogy a nyilvánosság tagjai a hozzáférés helyét és idejét egyénileg választhatják meg. Az előzőek szerinti megjelenítés kapcsán a Látogató nem jogosult igényt vagy követelést támasztani a Főnixszel szemben. A Látogató jogosult a Rendezvényen hang- és képfelvétel készítésére, azzal, hogy ezt kizárólag személyes célokra használt telekommunikációs eszközbe (például mobiltelefon, táblagép) integrált kép- és hangrögzítővel vagy nem professzionális fotófelszereléssel végezheti, továbbá az általa készített kép- és hangfelvételt nem értékesítheti, és ellenérték fejében nem hasznosíthatja, illetve kereskedelmi célból ellenérték nélkül sem hasznosíthatja, az azokon szereplő Látogatókat beleegyezésük nélkül nem nevesítheti, személyiségi jogaikat nem sértheti. A Főnix kifejezetten kizárja a felelősségét arra az esetre, ha más Látogatók az előzőekben írtakat megszegik.

3./
A Rendezvényen a Látogatók biztonsága érdekében tilos tüzet rakni. Kivételt képeznek ez alól a vendéglátóipari egységek, ahol a nyílt láng használata, a biztonsági szabályok teljes körű betartása mellett engedélyezett.

4./
A kereskedelmi és vendéglátó egységekben tizennyolc éven aluliakat és ittas személyeket szeszes itallal a Rendezvény területén tilos kiszolgálni. Főnixnek jogában áll esetleges rendbontó viselkedés esetén Látogatót a rendezvény elhagyására felszólítani. Ebben az esetben rendbontó jegyár visszatérítésre nem jogosult. A hatályos jogszabályok alapján kábítószernek minősülő anyagok fogyasztása a Rendezvény területén is tilos, azt a törvény bünteti.

5./
A Rendezvényen a Látogatók biztonsága érdekében tilos tüzet rakni. Kivételt képeznek ez alól a vendéglátóipari egységek, ahol a nyílt láng használata, a biztonsági szabályok teljes körű betartása mellett engedélyezett.

6./
Tekintettel arra, hogy a Rendezvény célja a kulturált és zavartalan szórakozás biztosítása a Látogatók számára, a Rendezvényen a Főnix által szervezett eseményekkel össze nem függő bármilyen demonstráció – az azon résztvevők létszámától függetlenül – tilos. Mindazonáltal a Főnix fenntartja magának a jogot, hogy egyes demonstrációkat a szervező előzetes kérése alapján, kizárólagos megítélése szerint engedélyezzen, azzal, hogy ilyen esetben is kötelesek az azokon résztvevők a jelen házirendet betartani, és egyébként is olyan magatartást tanúsítani, hogy az más Látogatók szórakozását, a Rendezvény területén való közlekedését, a Rendezvény területére való bejutását vagy onnan való kijutását, továbbá a Szolgáltatások és/vagy Termékek más Látogatók általi igénybevételét ne zavarja, ne nehezítse, ne korlátozza, ne akadályozza vagy ne lehetetlenítse el. A Főnix jogosult a kifejezetten nem engedélyezett demonstrációt indokolás nélkül befejeztetni, továbbá a Főnix fenntartja magának azt a jogot is, hogy az általa az előzőek szerint engedélyezett demonstrációt is indokolás nélkül befejeztesse. A Főnix kizárólagos megítélése szerint jogosult a demonstráció egyes feltételeit – így különösen a következőket: létszám, helyszín, és időtartam – megállapítani. Abban az esetben, ha a Főnix egy adott demonstrációt befejezettnek nyilvánít, a résztvevők kötelesek azt azonnal abbahagyni. Abban az esetben, ha a Főnix egy általa az előzőek szerint engedélyezett vagy tudomásul vett demonstráció tekintetében feltételeket
állapít meg, a résztvevők kötelesek azokat maradéktalanul betartani.

7./
A Rendezvény területén a Főnix megfelelő szakképesítéssel és engedélyekkel bíró közreműködői biztosítják a magatartási és biztonsági szabályok érvényesülését. A Látogató a Rendezvényen történő részvétellel kifejezetten vállalja, hogy ezen közreműködőkkel a jogszabályi keretek között messzemenően együttműködik, veszélyhelyzet esetén utasításaikat követi. Amennyiben a Látogató ezen személyek eljárásával szemben panaszt kíván tenni, úgy azt az info@fonixinfo.hu e-mail címen vagy postai úton a Főnix Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft. 4026 Debrecen, Hunyadi u. 1-3. címen teheti meg.

 

III. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

1./
A Főnix kizárólag a neki felróható szándékos, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért felel, és a Látogatót jogszabályok alapján megillető jogokon túl kifejezetten kizárja a felelősségét minden egyéb káresemény kapcsán. A Jegy ára az előzőekben írt kizárásokra tekintettel került meghatározásra.

2./
A Rendezvényen a Főnix nem üzemeltet csomag- vagy értékmegőrzőt. A rendezvény közelében található parkolókban a Főnix őrzést nem biztosít, ezért az ott elhelyezett gépjárművek és az azokban elhelyezett tárgyak tekintetében a Főnix felelőssége kizárt.

3./
A VII. Debrecziner Gourmet fesztivál egy gasztronómiai rendezvény, a korábban meghirdetett gasztronómiai programok és kiállítók esetleges elmaradása/lemondása nem jogosít a jegyek visszaváltására.
Megvásárolt jegy csak abban az esetben váltható vissza, amennyiben a rendezvény Főnix által lemondásra kerül, illetve amennyiben a rendezvényt kedvezőtlen időjárás miatt nem lehet megtartani. Főnix szándéka, hogy még kétséges időjárási viszonyok között is megkezdje, illetve folytassa a meghirdetett rendezvényt. Ezért javasoljuk, hogy várható kedvezőtlen időjárás esetén hozzanak magukkal meleg és vízálló öltözetet is.
Az elővételben vásárolt, de be nem váltott jegyek árát visszatérítjük. A rendezvényre való belépésig lehetőség van a jegy visszaváltására. Elmaradt rendezvény esetén a megváltott jegyek az elmaradt rendezvényt követő munkanaptól számított 30 napon belül, az alábbi módon válthatóak vissza:

- A Kölcsey Központ jegypénztárában vásárolt belépőjegyek kizárólag a jegypénztárban, nyitvatartási időben válthatók vissza.
- Az online, illetve más jegypénztárakban elővételben, valamint a helyszínen vásárolt belépőjegyek szintén visszaválthatóak a Kölcsey Központ jegypénztárában. Ezen jegyek visszaváltása nem csak személyesenlehetséges. Társaságunk pénzügyi osztályához, a kiss@fonixinfo.hu címre küldött levélben szintén jelezhetik jegyvisszaváltási igényüket. A levélhez kérjük, csatolják az online kapott belépőjegyeiket, illetve tüntessék fel azon adatokat, melyek a visszautaláshoz szükségesek. Ezt követően társaságunk 3 munkanapon belül visszautalja a jegyek ellenértékét.
- A határidőn túli visszaváltásra a jegypénztárnak nincs lehetősége. A visszaváltásra a helyszíni pénztár, vagy más, ezen rendezvény jegyeinek árusításával foglalkozó pénztár nem kötelezhető. Az elmaradt rendezvény napján a jegyek helyszíni visszaváltására nincs lehetőség!

Kedvezőtlen időjárás esetén a rendezvény elmaradásáról Főnix legkésőbb a rendezvény napját megelőzően 20:00 óráig a kiadására nem kerül sor, úgy Főnix a rendezvény megtartására készül. Ettől függetlenül Főnix fenntartja a jogot, www.fonixinfo.hu és a www.debreczinergourmet.hu honlapon közleményt ad ki. Amennyiben közlemény hogy az időjárás függvényében – közlemény-kiadási kötelezettség nélkül – a rendezvényt / rendezvénynapot a helyszínen is lemondhatja.
Műszaki, technikai akadályok, valamint a kedvezőtlen időjárás esetén a programok késleltetett megkezdésétől, illetve a megszakított program folytatásáról a Főnix felelős munkatársai a helyszínen döntenek.
A visszaváltásra a helyszíni pénztár, vagy más, ezen rendezvény jegyeinek árusításával foglalkozó pénztár nem kötelezhető. Az elmaradt rendezvény napján a jegyek helyszíni visszaváltására nincs lehetőség!
Nem váltható vissza a megvásárolt jegy, ha a Vásárló a félbeszakadt rendezvényről távozott, ám az az időjárás kedvezőbbre fordultával aznap, később megtartásra került.
VIS MAJOR ESETÉN: Amennyiben háború, lázadás, terrorcselekmény, sztrájk, baleset, tűz, blokád, árvíz, természeti katasztrófa, súlyos energiaellátási zavar vagy más olyan előre nem látható és elháríthatatlan akadály következményeképpen, amely a Vásárló, illetőleg a Főnix hatókörén kívül esik, valamelyikük nem képes valamilyen szerződéses kötelezettségének eleget tenni, úgy ezen személy nem tartozik felelősséggel semmilyen veszteségért vagy kárért, amely ezen események következtében előállt.

4./
A Főnix a műsorváltoztatás jogát fenntartja.

5./
A Látogató, aki a Rendezvény területén az ott-tartózkodásra nem jogosító karszalaggal vagy karszalag nélkül tartózkodik, tudomásul veszi és elfogadja azt, hogy felelősségre vonásával egyidejűleg meg kell fizetnie a tartózkodásra jogosító karszalag árát (illetőleg a megfelelő különbözetet). Ellenkező esetben a Látogató rendkívüli felmondása okán elveszíti jogosultságát a Rendezvény további látogatására, és ennek kapcsán semmilyen igényt vagy követelést sem támaszthat a Főnixszel szemben.

6./
A vendéglátással, a rendezőkkel, vagy bármi mással kapcsolatos észrevételekkel, panaszokkal, ötletekkel a térképen feltüntetett pontokon megtalálható jegyárusító pontok munkatársaihoz lehet fordulni, a talált tárgyak
ugyanitt adhatóak le, az elveszett tárgyak után szintén itt lehet érdeklődni. Kérjük, hogy vigyázzanak magukra és egymásra!